Economic Development Board Alphen aan den Rijn

Veelgestelde vragen over LEF

Hoe en wanneer kan ik een aanvraag indienen?

Cofinancieringsaanvragen tot €10.000,-  kunnen gedurende het gehele jaar door bij de EDBA ingediend worden. Aanvragen tot €10.000 worden gezien als een ‘klein project’. Het aanvragen van een cofinanciering vindt volledig plaats in een online omgeving. Klik hier om uw aanvraag voor LEF online in te dienen.  

Cofinancieringsaanvragen van meer dan €10.000 tot maximaal €50.000 kunnen tweemaal per jaar worden ingediend. Deze aanvragen worden beoordeeld in een tenderprocedure. De deadline voor het indienen van een aanvraag is gesteld op 31 maart, 30 juni en 30 september. Het is van groot belang dat de ingediende aanvraag compleet is. Dit betekent dat alle vragen zo volledig en concreet mogelijk worden ingevuld en alle benodigde stukken worden aangeleverd. Indien de stukken niet compleet zijn, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. De beoordeling van de aanvragen vindt plaats op basis van een door het college van B&W vastgesteld De beoordelingscommissie van de EDBA beoordeelt elke aanvraag aan de hand van dit toetsingskader en kent punten toe. De beste aanvragen komen in aanmerking voor een bijdrage.

Het aanvragen van een cofinanciering in de tenderprocedure vindt volledig plaats in een online omgeving. Klik hier om uw aanvraag voor LEF online in te dienen.

Aanvragen in 2018

 • 1e tender 2018                  1 maart t/m 1 april 2018
 • 2e tender 2018                  1 mei t/m 1 juni 2018
 • 3e tender 2018                  1 augustus t/m 1 september 2018
 • 4e tender 2018                  1 oktober t/m 1 november 2018

Aanvragen in 2019

 • 1e tender 2019                  1 februari t/m 1 maart 2019
 • 2e tender 2019                  1 mei t/m 1 juni 2019
 • 3e tender 2019                  1 oktober t/m 1 november 2019

Wanneer is mijn project kansrijk?

Hieronder is een lijst gemaakt van voorwaarden waaraan uw project moet voldoen. Zo kunt u inschatten of uw projectidee binnen de LEF-regeling past, of niet.

Een project is kansrijk als het met zijn resultaten in aanzienlijke mate bijdraagt aan het realiseren van minimaal één van de vier hoofddoelstellingen uit het Economisch Actieprogramma 2016-2019:

 • Het versterken van het ondernemers- en vestigingsklimaat
 • Het versterken van de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven
 • De ontwikkeling naar een groene en circulaire economie
 • Uitbouwen van de vrijetijdseconomie

Daarnaast moet het project voldoen aan alle onderstaande voorwaarden: 

 • Het project is nog niet gestart
 • De activiteiten worden uitgevoerd binnen de gemeente Alphen aan den Rijn
 • Het project wordt door ten minste twee initiatiefnemers uitgevoerd die met elkaar samenwerken
 • Het project is vernieuwend/innovatief
 • Het project heeft een realistische en sluitende begroting
 • De gevraagde cofinanciering bedraagt maximaal 60% van de subsidiabele kosten
 • De looptijd van een klein project bedraagt maximaal 2 jaar.
 • Stapelen van subsidies van gemeente Alphen aan den Rijn is niet toegestaan.

Indien u een aanvraag indient in het kader van de tenderprocedure (aanvraag van meer dan €10.000 cofinanciering tot maximaal €50.000) gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

 • Het project waarborgt continuïteit (dat wil zeggen dat er een duidelijk perspectief is op continuïteit van het project na afronding van het project, zowel inhoudelijk als financieel).
 • Het project is duurzaam (dat wil zeggen dat het project een positief effect heeft op een duurzame ontwikkeling van de gemeente op economisch (profit), ecologisch (planet) en/of sociaal (people) gebied.
 • Het project kent een hoge mate van samenwerking (meerdere partners bij de uitvoering betrokken)
 • Het project is uiterlijk volledig uitgevoerd vóór 31 december 2020

Wij adviseren om, als u een projectidee heeft en een aanvraag in wilt dienen bijtijds contact met ons op te nemen. Dit kan via info@edbalphen.nl.

Bij het indienen van de aanvraag kunt u ook een subsidiecoach inschakelen, die u kan helpen bij de tenderprocedure. Wij kunnen u koppelen aan een subsidiecoach. De kosten van de subsidiecoach mag u meenemen in uw begroting (tot maximaal €1000,--).

Welke kosten kunnen meegenomen worden in de begroting?

In artikel 9 van de Cofinancieringsregeling is opgenomen welke kosten u mee mag nemen in de begroting en welke niet. Het gaat nadrukkelijk om (opstart)kosten die gerelateerd zijn aan het project. Interne loonkosten (dus uren die u en uw samenwerkingspartners zelf aan het project besteden) kunt u niet opnemen in uw begroting. Deze kosten zijn niet subsidiabel. Dit wil dus ook zeggen dat deze uren niet als eigen financiering ingezet kunnen worden. Alleen daadwerkelijk gemaakte (externe) kosten kunnen worden meegenomen. Kosten van materiaal dat specifiek gerelateerd is aan het project kunt u opnemen. Wél gaat het hier enkel om materiaal waarvan de aanschaf noodzakelijk is voor het welslagen van uw project en dat boekhoudkundig in maximaal 3 jaar afgeschreven kan worden. Exploitatiekosten kunt u niet opnemen. De cofinanciering is namelijk nadrukkelijk als stimuleringsregeling bedoeld, gericht op de opstart van het project. Kosten die gerelateerd zijn aan reguliere bedrijfsvoering kunnen niet opgenomen worden.

Vanuit het LEF kan een cofinanciering worden verleend tot maximaal 60% van de subsidiabele kosten. Subsidiecoaches kunnen u ook helpen bij het opstellen van de begroting of het controleren hiervan. De kosten van het inschakelen van een subsidiecoach zijn subsidiabel tot maximaal €1000,--.

Hoe worden aanvragen in de tender beoordeeld?

Allereerst wordt na de sluitingsdatum per project gekeken of alle benodigde documenten in goede orde zijn ingediend. Bij het ontbreken van documenten wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen. Daarna wordt elk project beoordeeld op basis van de gestelde eisen in de  cofinancieringsregeling LEF.  Uw project dient aan al deze eisen te voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor cofinanciering. Zie ook het kopje ‘Wanneer is mijn project kansrijk?’.

De ingediende aanvragen die voldoen aan de gestelde eisen in de cofinancieringsregeling LEF worden vervolgens beoordeeld aan de hand van het toetsingskader LEF. Met behulp van dit toetsingskader worden aan alle aanvragen punten toegekend. Na de beoordeling worden de projecten gerangschikt waarbij de projecten met het hoogst aantal punten als eerste voor cofinanciering in aanmerking komen. Hierna volgt nummer 2 etc. Per jaar is voor de tenderprocedure € 450.000,-- beschikbaar. In de eerste tenderronde komt €250.000 beschikbaar. Indien deze gelden niet worden benut, zal het resterende bedrag beschikbaar worden gesteld bij de eerstvolgende tenderprocedure van hetzelfde jaar.

Hoeveel cofinanciering kan per project worden verstrekt?

Per project kan maximaal 60% van de totale subsidiabele kosten (die in de begroting mee mogen worden genomen) vanuit het LEF worden gefinancierd met een maximum van € 50.000,-. Overigens geldt dat een aanvrager in de tenderprocedure extra punten kan scoren, indien er minder cofinanciering vanuit het LEF nodig is t.o.v. de subsidiabele kosten.

Ik heb al voorbereidende werkzaamheden gedaan voor mijn project, mag ik nog een aanvraag indienen bij LEF?

Enkel projecten die nog niet gestart zijn en de cofinanciering nodig hebben voor de uitvoering van het project kunnen aanspraak maken op een cofinanciering. Indien een project al is gestart wordt er vanuit gegaan dat cofinanciering niet meer noodzakelijk is om tot uitvoering van het project te komen. Wij verstaan onder een gestart project dat de activiteiten/werkzaamheden waarvoor cofinanciering wordt aangevraagd al gestart zijn vóór de indiening en/of dat er al kosten zijn gemaakt. Deze projecten komen niet in aanmerking voor een bijdrage vanuit het LEF. Voorbereiding, planvorming en daaraan verwante werkzaamheden mogen wel al zijn gedaan.

Mijn project keert jaarlijks terug, kan ik ieder jaar weer aanvragen?

De LEF regeling betreft eenmalige subsidies. Dat wil zeggen dat deze subsidies geen structureel karakter hebben en de aanvrager er niet vanuit mag gaan dat de aangevraagde subsidie ook wordt toegewezen. Volgens de wet mag er maximaal 2 keer op een rij voor hetzelfde project een projectsubsidie worden versterkt, maar dit kan alleen indien het project duidelijk vernieuwende elementen in zich heeft t.o.v. het jaar ervoor. Innovativiteit is namelijk een belangrijke inhoudelijke voorwaarde binnen de LEF-regeling. Daarnaast dient de aanvrager aan te tonen dat het opnieuw uitvoeren van het project opnieuw een aanzienlijke bijdrage levert aan de economie. In de basis is een project dat meerdere jaren op een rij op eenzelfde manier gebeurt, niet meer vernieuwend. Er ligt dan een uitdaging voor de aanvrager om vernieuwing toe te voegen, bijvoorbeeld in aanpak, samenwerking of te behalen resultaten.

Contact & vragen over de LEF-regeling

Heeft u vragen, wilt u meer informatie over het Lokaal Economisch Fonds? Dan kunt u contact opnemen via info@edbalphen.nl of kijk op de contactpagina