Nieuwsberichten

Vernieuwend samenwerken herstelt het vertrouwen

Het ondernemersvertrouwen is een van de belangrijkste pijlers voor een gezond ondernemersklimaat, ook lokaal. Wanneer ondernemers geen vertrouwen hebben in het economisch beleid van onze overheid, blijven investeringen uit, daalt de werkgelegenheid en komt de economie tot stilstand. Gelukkig zien we ook veel ondernemers die de handschoen oppakken om een tegenwicht bieden aan die impasse. Zij zoeken elkaar op om de rol van aanjager te vervullen, de ontwikkelingen te versnellen en wel tot uitvoering te komen. Vernieuwend samen-werken, noemt EDBA dat, en het blijkt een probaat middel om resultaten te boeken en zo het vertrouwen in de economie te herstellen.

Alle seinen op rood

Een aanjagende en stimulerende rol van de overheid is een belangrijke factor om economische ontwikkeling te realiseren. De langdurige formatie heeft wat dat betreft een lelijke kink in de kabel gevormd. Met de vorming van het nieuwe kabinet vinden er aanpassingen plaats in de visie en het te voeren beleid. Uitvoeringsplannen veranderen daardoor waardoor ook ondernemers zich moeten aanpassen. Het is nog niet duidelijk of de ingezette Stimuleringsregelingen als het Nationaal Groeifonds en het Klimaat- fonds worden teruggedraaid of versoberd. Dergelijke wijzigingen leiden in de regel tot meer onzekerheid onder ondernemers. Netcon-gestie wordt niet slagvaardig opgelost, waardoor het bedrijven letterlijk aan energie ontbreekt om te starten of door te stoten.  

En dan is er ook nog het gebrek aan gekwalificeerd personeel dat een negatieve invloed heeft op het vestigings klimaat. In recente publicaties van MKB-Nederland en VNO-NCW wordt de alarmbel geluid en lezen we dat alle seinen op rood staan:

“De uitdagingen waar Nederland voor staat zijn nog dezelfde. Sterker nog, de spanningen in de samenleving zijn eerder toe- dan afgenomen, het ondernemers-klimaat is verslechterd en dat de overheid niet in staat is grote opgaven op te lossen is nog zichtbaarder geworden”.
(‘Naar een sterker NL’, 17-04-2024)

We zien, kortom, een afkalvend onder-nemersvertrouwen en daardoor worden noodzakelijke investeringen in de verduurzaming van de economie uit-gesteld of zelfs afgesteld. En dan staat ook nog de fysieke ruimte voor onder-nemerschap onder druk, zowel landelijk als lokaal. Andere maatschappelijke opgaven, zoals de woningopgave, de energietransitie en circulariteit, vragen immers ook om prioriteit. Verschillende belangen vechten om dezelfde vierkante meter en dezelfde euro, en dat is een strijd die alleen beslecht kan worden door duidelijke keuzes te maken.

Wie niet kiest, wordt niet gekozen Waar ga je voor en waar sta je voor: die duidelijkheid is onontbeerlijk als de uitdagingen groot zijn en de middelen beperkt. Bovendien, als je niet kiest, word je ook niet gekozen, omdat je onherkenbaar en daardoor onzichtbaar blijft. In dit licht bezien hebben EDBA en Alphen Marketing onlangs gezamenlijk een oproep gedaan aan onze gemeente om te komen tot een sterkere profilering van onze stad en onze economie. Kansen zijn er genoeg. Alphen aan den Rijn kan een voortrekkersrol claimen bij het realiseren van duurzame en groene woonwijken, toekomstbestendige bedrijventerreinen en gezonde stads-centra. Dat perspectief past naadloos binnen de Regionale Investerings agenda voor Holland Rijnland die in april is vastgesteld, maar dan moeten we er wel voor gaan staan. Dat is de essentie van de dringende oproep die EDBA en Alphen Marketing hebben gedaan aan onze gemeente: scherp de keuzes aan en eis nu eens voortvarend die positie op als gemeente met groene ambitie, lef en ruimte. Laat zien dat het je serieus is en koppel die sterkere profilering aan een krachtige uitvoering: ‘In Alphen doen we het’. Zo’n statement draagt zowel visie als daadkracht uit, en dat is precies waar deze tijd zo hartstochtelijk om vraagt.

Voorbij het individuele belang Die combinatie van denken en doen is natuurlijk niet nieuw voor Alphen aan den Rijn. Zij zit ingebakken in het DNA van de Alphense ondernemer. Sinds jaar en dag heeft het bedrijfsleven zich hier een constructieve samenwerkingspartner getoond voor de uitvoering van het  economisch beleid in triple helix verband. VOA, PReT, Greenport Boskoop en EDBA hebben zich daarbij opgesteld als kritische, maar betrouwbare partners. Het zijn allemaal partijen, gedragen door ondernemers, die zich inzetten voor belangen die verder gaan dan het indivi-duele ondernemersbelang. Die niet enkel zoeken naar een oplossing voor de eigen behoefte, maar gezamenlijk werken aan de toekomst voor een hele branche, een heel gebied of een heel bedrijventerrein. Daarbij zien zij elkaar niet als concur-renten, maar als partners, verenigd rondom hetzelfde doel en vertrouwend op elkaars kwaliteiten en intenties. Dat vertrouwen, vanuit een coöperatieve gedachte, zou wel eens de sleutel kunnen zijn om onze economie vitaal, veer-krachtig en toekomstbestendig te maken en te houden.

Vernieuwend samenwerken

Om die reden geeft EDBA op deze pagina’s ruimte aan in het oog springende voor-beelden van zulke samenwerkings-verbanden. De initiatiefnemers vertellen hoe ze de daad bij het woord hebben gevoegd, en hun ondernemerskracht hebben verenigd voor een gezamenlijk, maatschappelijk belang. Alphen doet het: samenwerken, experimenteren, innoveren en verduur zamen. Deze projecten zijn daar het levende bewijs van. Zij laten zien dat focus en een gezamen-lijke aanpak altijd leiden tot uitkomsten en oplossingen waarbij meer dan één partij baat en belang bij heeft. Die aan-pak schept vertrouwen. Voor anderen wellicht een vernieuwende manier van samenwerken. In Alphen aan den Rijn eigenlijk heel gewoon.

Download hier het hele artikel of lees hier met de interactieve bladermodule