Nieuwsberichten

Nieuwsbrief nr 72 d.d. 31 mrt 2022

Goedemiddag,

De arbeidsmarkt is misschien wel één van de belangrijkste maatschappelijke en economische thema’s van dit moment. De beschikbaarheid van voldoende en goed gekwalificeerd personeel is belangrijk voor onze bedrijven om te kunnen ontwikkelen en te groeien. Voor belangrijke economische sectoren in onze gemeente als de bouw & techniek, de Greenport, de transport & logistiek en voor de zorg & welzijn ligt er een hele grote opgave vanwege de krapte op de arbeidsmarkt.

Het is al jaren ontzettend lastig om vacatures goed gevuld te krijgen door een kwantitatieve en kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt in deze sectoren. Er is sprake van structurele tekorten. Daarbij speelt mee dat het aantal gekwalificeerde technici de komende jaren ook nog af gaat nemen als gevolg van o.a. vergrijzing en ontgroening, terwijl de vraag de komende jaren juist flink groeit mede als gevolg van verduurzamingsopgave, de bouwopgave en digitalisering.

De economische maar ook maatschappelijke urgentie van dit vraagstuk is zeer groot. De gemeente Alphen aan den Rijn en haar economische partners (het bedrijfsleven en het onderwijs) willen voorkomen dat structurele tekorten aan geschikt personeel uiteindelijk een rem gaat betekenen op groei en ontwikkeling van onze bedrijven en daarmee onze economie. Ook kan het tekort van de transitie naar een duurzame economie in de weg gaan staan. Daarnaast dienen wij er met zijn allen voor te zorgen dat de kansen op werk voor een ieder zo groot mogelijk is en blijft. Dit vraagstuk is daarom urgent en vraagt om gezamenlijke inspanningen van onderwijs, bedrijfsleven en overheid en om oplossingen op diverse niveaus, waarbij de regio een belangrijke rol vervult.

Lees in de economische agenda (vanaf blz 33) hier hoe de gemeente Alphen aan den Rijn in de komende jaren tot en met 2025, gezamenlijk met de economische partners, inzet op het behouden, ontwikkelen en aantrekken van voldoende en voldoende gekwalificeerd personeel.

Daarin zijn diverse acties genoemd die in de komende jaren worden uitgevoerd. In deze nieuwsbrief worden een aantal uitgelicht maar worden ook actuele initiatieven van andere organisaties onder de aandacht gebracht. Veel leesplezier!

Lees hier de gehele nieuwsbrief